سبد خرید

صفحه اصلیIDSLThumbnailsProduct TitleدستهSKنمرهموجودی انبار PriceQuantityعمل
3364 161 VHF28-16IO5
DIODE BRIDGE 28A(85C) 1600V 1/2C 1PH+FWD IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3365 162 VHF36-12IO5
DIODE BRIDGE 36A 1200V 1/2C 1PH+FWD IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3367 163 VHF36-16IO5
DIODE BRIDGE 36A 1600V 1/2C 1PH+FWD IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3405 164 VUB160-16NOXT
DIODE BRIDGE 188A 1600V IGBT+DIODE+THERMISTOR IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3407 165 VUB72-16NO1
DIODE BRIDGE 53A 1600V +IGBT+DIODE IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3392 166 VUO125-16NO7
DIODE BRIDGE 150A 1600V 3PH IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3394 167 VUO155-16NO1
DIODE BRIDGE 157A 1600V 3PH IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3396 168 VUO160-16NO7
DIODE BRIDGE 175A 1600V 3PH IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3398 169 VUO190-16NO7
DIODE BRIDGE 240A(110C) 1600V 3PH IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3368 170 VUO35-14NO7
DIODE BRIDGE 38A 1400V 3PH IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3370 171 VUO36-16NO8
DIODE BRIDGE 38A 1600V 3PH IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3372 172 VUO80-16NO1
DIODE BRIDGE 80A 1600V 3PH IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3375 173 VUO82-16NO7
DIODE BRIDGE 88A 1600V 3PH IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3388 174 VUO84-16NO7
DIODE BRIDGE 92A 1600V 3PH IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3390 175 VUO86-16NO7
DIODE BRIDGE 86A 1600V 3PH IXYS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3399 176 VVZ39-12HO7
THYRISTOR MOD.3PH 39A 1200V ECOPAC1 CHASSIS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
3401 177 VVZF70-16IO7
THYRISTOR MOD.3PH 70A 1600V FOT-A CHASSIS
,

0 out of 5
عدد موجودی انبار تماس بگیرید
Add to cart
1 6 7 8 9

تجهیزات تازه رسیده

پیشنهادی هفته