فروشگاه

CKSR15-NP

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 15A FLUX GATE,CLOSED LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

15A

شرکت سازنده

LEM

0
X