فروشگاه

CKSR50-NP

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 50A FLUX GATE,CLOSED LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

50A

شرکت سازنده

LEM

0
X