فروشگاه

HXS20-NP/SP2

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT ±20A HALL EFFECT,OPEN LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

±20A

شرکت سازنده

LEM

0
X