فروشگاه

LA200P

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 200A HALL EFFECT,CLOSED LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

200A

نسبت تبدیل

1/2000

شرکت سازنده

LEM

0
X