فروشگاه

LA25-NP

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 25A HALL EFFECT,CLOSED LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

25A

نسبت تبدیل

1/1000

شرکت سازنده

LEM

0
X