فروشگاه

LA55P/SP1

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 50A HALL EFFECT,CLOSED LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

50A

نسبت تبدیل

1/2000

شرکت سازنده

LEM

0
X