فروشگاه

LF305-S

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 300A HALL EFFECT,CLOSED LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

300A

شرکت سازنده

LEM

0
X