فروشگاه

LTS25-NP

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 25A HALL EFFECT,CLOSED LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

25A

نسبت تبدیل

25A/625mV

شرکت سازنده

LEM

0
X