فروشگاه

LA55-P

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 50A HALL EFFECT,CLOSED LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

50A

نسبت تبدیل

1/1000

شرکت سازنده

LEM

0
X