فروشگاه

LF210-S

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 200A HALL EFFECT,CLOSED LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

200A

شرکت سازنده

LEM

0
X