فروشگاه

LTC600-S

0 دیدگاه مشتری فروخته شد: 0

TRANSDUCER CURRENT 500A HALL EFFECT,CLOSED LOOP

سنجش
جریان نامی اولیه

500A

شرکت سازنده

LEM

0
X